Vi gir stipend

Vi stiller samlinger og penger til disposisjon for dyktige og nysgjerrige studenter. 

Stipendordningen ved Aust-Agder Museum og arkiv

Er du en fattig student? Vi åpner pengesekken for studenter og forskere som jobber med et tema som er relevant for våre målsetninger eller som bruker våre samlinger.

Stipendet skal fortrinnsvis tildeles studenter som arbeider med mastergradsoppgave eller doktoravhandling innen kulturhistoriske og samfunnsrelaterte fag, men det åpnes også for at stipendet kan gis til andre typer forskningsprosjekter som har relevans for våre målsetninger. Det legges vekt på at arbeidet må ha en nyskapende kvalitet innen sitt område.

Stipendordningen vil i særlig grad begunstige prosjekter som benytter seg av våre samlinger. Fra og med 2015 gjelder dette samlingene ved hele Aust-Agder museum og arkiv (AAma), som ved siden av KUBEN også består av Grimstad Bys Museer og Setesdalsmuseet. I tillegg vil stipendordningen begunstige prosjekter  som berører et av AAmas hovedsatsningsområder: sjøfart, immateriell kulturarv, gruvedrift og ibsenstudier.

Den samlede stipendpotten er satt til 50 000 kroner årlig, som kan deles ut samlet til en søker, eller fordeles på flere søkere etter vedtatte retningslinjer. Så fremt det finnes kvalifiserte søkere, skal stipendet utdeles én gang per år. I spesielle tilfeller vil AAma kunne stille arbeidsplass til disposisjon, med PC og adgang til bruk av bibliotek, arkiv og samlinger. Dersom stipendiaten ønsker det, kan institusjonens fagpersonell kommentere manus og gi råd.

Søknad
Søkeren må sende inn en prosjektskisse på høyst 1000 ord som viser at prosjektet har relevans og faglig kvalitet, og at det er realistisk gjennomførbart. Søkeren bes i den sammenheng redegjøre for de kostnadsmessige behov som ligger til grunn for søknaden. Ved siden av prosjektskissen må søkeren kunne dokumentere faglig dyktighet, eksempelvis ved tidligere arbeid, karakterer eller uttalelse fra veileder. 

Ved avsluttet eksamen er det ønskelig at stipendiaten skriver en artikkel som oppsummerer oppgaven. Denne artikkelen kan vurderes for publikasjon i Aust-Agder-Arv eller egnet vitenskapelig tidsskrift. Om det vitenskapelige arbeidet i sin helhet er godt nok, kan AAma og arkiv vurdere å sørge for utgivelse.

Søknaden sendes i ett eksemplar til Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN v. forskningsleder, Parkveien 16, 4838 Arendal. Kontaktperson: Kristoffer Vadum, tel. 960 95 332.

Søknadsfrist: 1. juni 2017.